Productronica STS Electronics stand
Щанд от Productronica – Мюнхен
март 21, 2019
SPS IPC Drives STS electronics stand
Щанд от Нюрнберг, SPS IPC Drives 2016
март 21, 2019
STS Electronics european fair programs

Проект: 
BG16RFOP002-2.001-0908-C01

Наименование на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на „СТС Електроникс ООД“ чрез инвестиции в ново оборудване.

Бенефициент: СТС Електроникс ООД

Общо допустими разходи по проекта: 330 000 лв,

от които 231 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ и

99 000 лв. съфинансиране от бенефициента/партньорите.

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Начало: 08.02.2016 г.

Цели: Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „СТС Електроникс ” ООД чрез закупуване на ДМА, чрез които ще се модернизира технологичната база на преприятието, ще се повиши производственият капацитет, ще се оптимизират производствените процеси, което е изключително важна стъпка за запазване конкурентоспособността ни с оглед новите високи пазарни изисквания.

Резултати:

-Създадени условия за автоматизиране процеса по подготовка на използваните кабели.

-Използване в процеса на производството на нови миниатюрни електронни компоненти.

-Повишаване скоростта на монтаж и демонтаж на електронни компоненти.

-Подобряване условията на работната среда.

-Повишаване точността и прецизността на изработваните механични детайли.

-Обезпечаване със стендове за контрол и проверка всички 10 работни места в отдел производствен