Innovations of STS Electronics
Иновации в СТС Електроникс ООД
март 21, 2019
STS Electronics Hellexpo
Участие на международно изложение в Солун.
март 21, 2019
quality policy of STS Electronics

Политика по качеството на “СТС ЕЛЕКТРОНИКС” ООД

• Проучване и разработване на изделия на висотата на най-съвременно световно високотехнологично равнище, отговарящи на очакванията и изискванията на клиентите;

• Произвеждане и доставяне на продукти и услуги, изпълнявайки изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и разработената и внедрена система по качеството;

• Удовлетворяване очакванията и изискванията на клиента към предоставяните от “СТС ЕЛЕКТРОНИКС” ООД продукти и услуги;

• Стриктно спазване на договорените с клиента изисквания и спецификации;

• Използване на най-съвременните и авангардни технологии при разработката на продуктите;

• Информиране, обучение, мотивиране, професионална удовлетвореност и приемственост в работата на персонала;

• Поддържане на ползотворни отношения с партньорите на дружеството.

• Увеличаване броя на клиентите и акцентиране вниманието върху работата с чуждестранни клиенти;

• Оценка и намаляване на разходите за разработване, внедряване и обслужване до пазарно приемливи стойности;

• Понижаване себестойността на продукцията чрез подобряване на планирането и управлението на ресурсите и процесите;

• Внедряване на по-добри и по-ефективни методи за проучване на пазара.

• Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на системата за управление на качеството.

В заключение Главната цел на нашата фирма е:

Да произвеждаме изделия, отговарящи на международните стандарти, удовлетворяващи изискванията на пазара и на конкретните клиенти, чрез което да се разширява пазарният ни дял и да се увеличава печалбата, за да може “СТС ЕЛЕКТРОНИКС” ООД да запази и затвърди позицията си на водеща компания на българския пазар в областта на разработване и внедряването в производство на средства за автоматизация.

Това ще постигнем посредством:

• Подобряване на действащите и създаване на нови по-съвременни установки за изпитване и тестване на произвежданите изделия;

• Изграждане на нови производствени помещения с цел подобряване условията на труд;

• Подновяване на софтуера с цел подобряване на отчетността и анализиране на резултатите;

• Създаване на правила за организация и регулиране на работните заплати;