Магнитни датчици оборотомерни М12-М22 – MD12,18,22
март 8, 2019
ultrasonic sensor M14 with analogue output
Ултразвуков датчик с аналогов изход М14 – UDT14A
март 8, 2019

Ултразвуков датчик за следене на етикет UDST87

Устройството представлява улразвуков датчик за отчитането наличието на етикети. Технологията позволява детектиране на широка гама етикети: нискоконтрастни, прозрачни, метализирани, горещ печат и други. Именно такъв датчик е използван в полуавтоматичната ни машина STS808
Електрическото свързване позволява избор на типа /PNP или NPN/ и избор на функцията на изхода / NO/NC /. Активното състояние на изхода се индицира от светодиода ‘О’, а евентуално претоварване – от светодиода ‘S’.
Наличието на барграф за нивото на сигнала и функционалните бутони, улесняват настройката.

Технически параметри и схеми на свързване

 • Захранващо напрежение : 10-30Vdc;
 • Собствена консумация: < 0,1A;
 • Време за първоначално установяване: < 0,1 секунда;
 • Изход: транзисторен / PNP/NPN – от схемата на свързване/, оптично изолиран, със защита от претоварване и обратно включване; /функцията NO/NC се определя от схемата на свързване/
 • Максимално приложено напрежение на изхода: +30Vdc;
 • Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
 • Максимален изходен ток: 0,1А;
 • Максимална честота на превключване: 500Hz;
 • Минимална широчина на етиката: 10mm*;
 • Минимално разстояние между етикети: 2,5mm*;
 • Максимална скорост на лентата: 200m/min.*;
 • Дълбочина на шлица: 62mm;
 • Широчина на шлица: 1mm;
 • Център на чувствителна зона: на 17,5mm от началото на корпуса;
 • Индикация: светодиодна:

– ‘T’ /’teach’/ – жълт светодиод – режим ‘обучение’, функционален;
– ‘S’ /’status’/ – червен светодиод – претоварен изход, функционален;
– ‘О’ /’output’/ – зелен светодиод – активен изход, функционален;
– ‘L’ /’level’/ – барграф – ниво на сигнала;

 • Бутони: 3 – за настройка на датчика;
 • Електрическо присъединяване: куплунг М12 – 4 пина; /куплунг М8 – 4 пина**/
 • Механично присъединяване: 2 проходни отвора Ф4,2
 • Габарити: 48 х 90 х 24 mm;
 • Материал на корпуса : алуминий, полиестер;
 • Работна температура: 5 .. +50°С
 • Степен на защита: IP40;
 • Условия на съхранение:

– температура – -20 .. +80°С
– влажност – 0 .. 85% RH

* – зависи от материала на основата.
** – при заявка.
– при монтаж етикетът трябва да покрива максимално
сензорната част.

Габаритни размери

 

Fork type housing ultrasonic sensor for labels UDST87I41CL

 

Схеми на свързване

Fork type housing ultrasonic sensor for labels UDST87I41CL

 

Описание.

Устройството представлява улразвуков датчик за етикети. Технологията позволява детектиране на широка гама етикети: нискоконтрастни, прозрачни, метализирани, горещ печат и други.
Електрическото свързване позволява избор на типа /PNP или NPN/ и избор на функцията на изхода / NO/NC /. Активното състояние на изхода се индицира от светодиода ‘О’, а евентуално претоварване – от светодиода ‘S’.
Наличието на барграф за нивото на сигнала и функционалните бутони, улесняват настройката.

 

Fork type housing ultrasonic sensor for labels UDST87I41CLAвтоматична настройка .
/препоръчително!/

По време на настройка, датчикът и лентата с етикети трябва да са в покой!
1. Лентата с етикети се позиционира на процеп между етикети – Фиг.1, като се съобрази с маркерите на лицевия панел.
2. Натиска се и се задържа бутон , за повече от 3 секунди – светва светодиод ‘Т ‘ /жълт/ – датчикът е в режим на настройка. При отпускане на бутона, светодиодът започва да мига – започва автоматично обучение на датчика. Нивото на сигнала индициран на барграфа ‘L’ нараства. Изчаква се изгасването на светодиод ‘Т’.
3. Лентата с етикети се позиционира на етикет – Фиг.2.
4. Натиска се бутон . Светва светодиод ‘Т’. При отпускане на бутона, светодиодът започва да мига.
Със загасване на светодиод ‘Т’, автоматичната настройка е завършена.
При недостатъчно ниво на сигнала на процепа /след стъпка 2/ или при недостатъчна разлика между сигналите процеп-етикет /след стъпка 4/ барграфът започва да мига – индицира грешка.
Изход от това състояние става с ново /коректно/ обучение или с изключване на захранването.

Ръчна настройка.
/ извършва се от специалист ! /

В този режим, датчикът дава възможност за ръчна промяна на усилването на входния сигнал,нивото на прага на сработване и хистерезиса.
Това се налага само в случаите, когато не може да се направи автоматична настройка за конкретен вид етикет.
Достъпът до ръчна настройка се осъществява чрез натискане и задържане за повече от 3 секунди на бутоните /едновременно!/.
Светва светодиод ‘S’ – промяна усилването на входния сигнал. Бутоните се отпускат. Барграфът индицира нивото на усиления сигнал.
Лентата с етикети се позиционира на процеп между етикети – Фиг.1, като се съобрази с маркерите на лицевия панел. Регулирането се извършва постъпково /16 нива/, чрез натискане на бутон за увеличаване и за намаляване. При натискане на бутон, светодиодът ‘S’ изгасва. След отпускането на бутона започва промяната на коефициента на усилване, до достигане на следващо ниво. Индицира се със светването светодиода ‘S’. Крайните положения се индицират с 10-кратно премигване на ‘S’.
При позициониране на лентата на етикет, на барграфа се наблюдава второто ниво на сигнала, необходим за преценка за регулиране на прага на сработване.
Настройката на следващия параметър – праг на сработване, става с натискането на бутона , светодиод ‘S’ изгасва. При отпускането на бутона, светва светодиод ‘Т ‘ – промяна прага на сработване. На барграфа се индицира прага на сработване. Необходимо е да се зададе между отчетените вече две нива на сигнала. Регулирането се извършва постъпково /16 нива/, чрез натискане на бутоните и . При натискане на бутон, светодиод ‘Т’ изгасва. След отпускането на бутона започва промяна прага на сработване, до достигане на следващо ниво. Индицира се със светването светодиода ‘Т’. Крайните положения се индицират с 10-кратно премигване на ‘Т’.
Преминаването към настройка на следващия параметър, става с натискането на бутона , светодиод ‘Т’ изгасва. При отпускането на бутона, светват едновременно светодиодите ‘Т’ и ‘S’- промяна на хистерезиса. На барграфа се индицира ширината на хистерезиса. Регулирането се извършва постъпково /16 нива/, чрез натскане на бутоните и . При натискане на бутон, светодиодите ‘Т ‘ и ‘S’ изгасват. След отпускането на бутона започва промяна, до достигане на следващо ниво. Индицира се със светването светодиодите ‘Т ‘ и ‘S’. Крайните положения се индицират с 10 кратно премигване на ‘Т’ и ‘S’.
Преминаването към работно положение става при натискането на бутона , светодиодите ‘Т’ и ‘S’ изгасват.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват органични разтворители !