programmable counter STS222
Програмируем брояч STS 222-04 едноредов
март 12, 2019
programmable counter 201-06
Програмируем брояч STS 201-06 едноредов
март 12, 2019

Оборотомер STS 226-04

STS-226-4R/O/-S220/24/ представлява 4 разряден програмируем оборотомер с 4 входа и 2 изхода, служещ за измерване на оборотите на въртящи се обекти. Притежава входен делител от 1 до 9999, който може да се настройва от потребитела и стойността му се съхранява в енергонезависима памет. Устройството може да се използва и като скоростно реле, посредством 2 граници които могат да бъдат от 1 до 9999 rpm. Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност. Входовете са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи със захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал.

С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола. Оборотомерът съдържа три автоматично превключваеми режима на работа:1÷100 rpm; 100÷10000 rpm; 10000÷240000 rpm.

Технически параметри и схеми на свързване

 

STS-226-4R/O/-S220/24/ представлява 4 разряден програмируем оборотомер с 4 входа и 2 изхода, служещ за измерване на оборотите на въртящи се обекти. Притежава входен делител от 1 до 9999, който може да се настройва от потребитела и стойността му се съхранява в енергонезависима памет. Устройството може да се използва и като скоростно реле, посредством 2 граници които могат да бъдат от 1 до 9999 rpm. Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност. Входовете са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи със захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал.

С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола. Оборотомерът съдържа три автоматично превключваеми режима на работа:1÷100 rpm; 100÷10000 rpm; 10000÷240000 rpm.

Технически данни

Индикация: светодиодна
– 4 разрядна – цифрова;
– ‘OUT 1’ – състояние на изход 1 – светодиод червен;
– ‘OUT 2’ – състояние на изход 2 – светодиод червен.
Захранване:
– захранващо напрежение :
90 – 220 V ac за модела STS – 226 – 4R/O/ – S220, и
24V ac/dc±15% за модела STS – 226 – 4R/O/ – 24;
– консумирана мощност – < 3VA.
Входове: 4 цифрови, / PNP/NPN / – напрежение 10-30Vdc, ток – <10mA за всеки вход:
– INPUT 1 – вход ;
– INPUT 2 – инвертира състоянието на OUT 1;
– INPUT 3 – инвертира състоянието на OUT 2;
– INPUT 4 – спира отчитането и задържа стойността;
Минимална продължителност на входния сигнал – 125µs (4kHz при 50% запълване).
Изход:
– реле – за модела STS – 226 – 4R – S220/24/ – с превключващ контакт за изход 1 и нормално отворен за изход 2 – 3А – 250Vac, 3A – 30Vdc;
– оптрон – изолиран, за модела STS – 226 – 4O – S220/24/ – 100mA – 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 46х46мм , посредством пластмасови скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми – разглобяеми.
Габарити: 48х48х100мм.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
– на панела – IP 40;
– на корпуса – IP 20;
– на клемите – IP 20.
Условия на съхранение:
– температура – -10 .. +60°С
– влажност – 0 .. 95% RH

Промяна на границите

Границите се променят чрез натискане на бутон ‘LIMES’, когато оборотомера е в работен режим /не изисква парола/. На дисплея се изписва граница 1 – ‘LIM 1’. Чрез повторно натискане на бутона ‘LIMES’, се избира граница 2. Следващо натискане на бутона, връща оборотомера в работно състояние. Желаната за промяна граница се потвърждава с бутона ‘SELECT’. На дисплея се изобразява стойноста на границата, като най – младшия /десния/ разряд мига /може да бъде редактиран/. Стойноста се променя с бутона ‘RESET’. С бутон ‘SELECT’ се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия. Бутон ‘MODE’ установява оборотомера в работен режим, като се записва вече променената граница. / Виж Диаграма – Промяна на границите/

 

Достъп до меню за промяна на параметрите

 

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата е 1215 – фиксирана и не може да се променя от потребителя. Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става посредством натискане на бутон ‘MODE’ на оборотомера. На дисплея се изобразява ‘PASS’. Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща оборотомера в работен режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за въвеждане на парола – започва да мига най-левия разряд. Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от 0 до 9. Желаната се потвърждава с бутона ‘SELECT’ , с което се преминава на следващия разряд. След потвърждаване и на последната цифра, при вярно въведена парола се преминава към редактиране на параметрите. При грешна парола на дисплея се изобразява ‘ERR’ и след три секунди оборотомера преминава в работен режим. / Виж Диаграма – Достъп до меню за промяна на параметрите/

 

Промяна на параметрите

 

Параметрите се променят със следните бутони
– бутон ‘MODE’ избира следващ параметър;
– бутон ‘SELECT’ избира текущ параметър за редактиране /опции/;
– бутон ‘RESET’ редактира избрания параметър.
За да бъдат записани направените промени, от менюто трябва да се излезе със запис на параметрите – ‘SAVE’. Потвърждава се със бутон ‘SELECT’. С бутон ‘RESET’ се избира ‘YES’. Потвърждава се с бутон ‘MODE’. След изход от менюто на дисплея се появява надпис ‘RDY’. Повторно потвърждаване с бутон ‘MODE’ оборотомета се установява в работен режим.
/ Виж Диаграма – Меню за промяна на параметрите/

Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, оборотомера автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.

Описание на достъпните параметри за промяна

 

‘ FLT ’ – входен филтър от 20 ms. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен. ;
‘ DLY1 ‘ – времезакъснение на изход1.Опции: [1 .. 99]s;
‘ DLY2 ‘ – времезакъснение на изход2.Опции: [1 .. 99]s;
‘ DIV ‘ – входен делител. Опции: [1 .. 9999];
‘ INP ‘ – задава типът на входовете. Опции: PNP/NPN;
‘ OUT1 ‘ – задава състоянието на изход 1. Опции: NO/NC – нормално отворен/нормално затворен;
‘ OUT2 ‘ – задава състоянието на изход 2. Опции: NO/NC – нормално отворен/нормално затворен;
’ SAVE ‘ – указва дали да се запишат параметрите при изход отменюто. Опции: YES/NO.

Схема на свързване

Оборотомер STS - 226 - 04

ДИАГРАМА
Промяна на границата

Оборотомер STS - 226 - 04

ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри

Оборотомер STS - 226 - 04
ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Оборотомер STS - 226 - 04

Оборотомер STS - 226 - 04
Оборотомер STS - 226 - 04

Таблица с използвани символи

Оборотомер STS - 226 - 04

Габаритни размери

Оборотомер STS - 226 - 04
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.