electronic RPM controller
Електронен оборотомер STS 206-04A
март 12, 2019
programmable counter STS211
Програмируем брояч STS 211-12 – двуредов
март 12, 2019

Програмируем брояч STS211-06 едноредов

STS-211-06R/O//IE/-S220/24/ представлява 6 разряден програмируем брояч с 3 входа и 2 изхода, позволяващ работа в 4 режима:

MODE_1 – Брояч на събиране или изваждане с външно разрешение – посоката на броене се определя от параметър ‘DIR1’, разрешението – по вход ‘INPUT 2’. Броячен вход – ‘INPUT 1’.
MODE_2 – Брояч на събиране или изваждане – определено от вход ‘INPUT 2’. Броячен вход – ‘INPUT 1’.
MODE_3 – Реверсивен брояч – събира по вход ‘INPUT 1’ и изважда по вход ‘INPUT 2’.
MODE_4 – Реверсивен брояч с входове тип „енкодер” – вход А – ‘INPUT 1’ , вход В – ‘INPUT 2’; хардуерен енкодерен модул – опция.

Технически параметри и схеми на свързване

 

STS-211-06R/O//IE/-S220/24/ представлява 6 разряден програмируем брояч с 3 входа и 2 изхода, позволяващ работа в 4 режима:

MODE_1 – Брояч на събиране или изваждане с външно разрешение – посоката на броене се определя от параметър ‘DIR1’, разрешението – по вход ‘INPUT 2’. Броячен вход – ‘INPUT 1’.
MODE_2 – Брояч на събиране или изваждане – определено от вход ‘INPUT 2’. Броячен вход – ‘INPUT 1’.
MODE_3 – Реверсивен брояч – събира по вход ‘INPUT 1’ и изважда по вход ‘INPUT 2’.
MODE_4 – Реверсивен брояч с входове тип „енкодер” – вход А – ‘INPUT 1’ , вход В – ‘INPUT 2’; хардуерен енкодерен модул – опция.Нулирането на показанието може да стане автоматично – при достигане на граница, или ръчно – във всеки един момент при сигнал по вход ‘INPUT 3’ или натискане на бутона ‘RESET’ /може де се забрани от менюто/.
Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи с захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал /без MODE_4/.
Брояча има входен програмируем делител и входен програмируем множител.
Във всички режими /по време на задаване на границите или редактиране на параметри в менюто/ входовете са активни и брояча работи.
Като опции, по заявка от клиента, могат да се монтират :
– интерфеис Rs485 /описано в самостоятелно ръководство/;
– хардуерен енкодерн модул – бързи енкодерни входове – 500kHz.

С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола.

Технически данни

Индикация: светодиодна
– 6 разрядна – цифрова;
– ‘OUT 1’ – състояние на изход 1 – светодиод;
– ‘OUT 2’ – състояние на изход 2 – светодиод.
Захранване:
– захранващо напрежение :
220 V ac за модела STS – 211 – 06 xxx – 220,
90 – 220 V ac за модела STS – 211 – 06 xxx – S220, и
24V ac/dc за модела STS – 211 – 06 xxx – 24;
– консумирана мощност – < 3VA.
Входове: 3 цифрови, програмируеми / PNP/NPN / – напрежение 10-30Vdc, ток – <10mA за всеки вход:
– INPUT 1 – броячен вход А;
– INPUT 2 – функционален/броячен вход В;
– INPUT 3 – вход ‘RESET’;
Минимална продължителност на входния сигнал – 100uS.
** – A,B /A,a, B,b/ – енкодер – 500kHz за модел STS – 211 – 06 xxE – xxx ;
Изход:
– реле – с превключващ контакт – за модела STS – 211 – 06 Rxx – xxx -3А – 250Vac, 3A – 30Vdc;
– оптрон – изолиран EC, за модела STS – 211 – 06 Oxx – xxx – 100mA – 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
**Интерфейс Rs485 за модел STS – 211 – 06 xIx – xxx ;
Механично присъединяване: за лицев монтаж в отвор 90х45 , посредством скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми.
Габарити: 48х96х140.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
– на панела – IP 40;
– на корпуса – IP 20;
– на клемите – IP 20.
Условия на съхранение:
– температура – -10 .. +60°С
– влажност – 0 .. 95% RH

** – опция – по заявка от клиента.

Промяна на границите

При натискане на бутон ‘SELECT’, когато броячът е в работен режим /не изисква парола/, на дисплея се изписва Граница 1- ‘LIMES1’. За неината промяна е необходимо да се потвърди с натискане на бутона ‘SELECT’. На дисплея се изписва стойноста на първата граница.
Най – младшия /десния/ разряд мига – може да бъде редактиран. Стойноста се променя с бутона ‘RESET’. С бутон ‘SELECT’ се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия.
С натискане на бутон ‘MODE’ се преминава към втората граница, като се записват промените на първата – на дисплея се изписва Граница2 – ‘LIMES2’ . За неината промяна е необходимо да се потвърди с натискане на бутона ‘SELECT’. На дисплея се изписва стойноста на втората граница. Най – младшия /десния/ разряд мига – може да бъде редактиран. Стойноста се променя с бутона ‘RESET’. С бутон ‘SELECT’ се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия.
Поредното натискане на бутон ‘MODE’ установява брояча в работен режим, като се записват промените.
/ Виж Диаграма – Промяна на границите/

Достъп до меню за промяна на параметрите

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата е 3003 – фиксирана и не може да се променя от потребителя.
Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става посредством натискане на бутон ‘MODE’ на брояча. На дисплея се изобразява ‘_PASS_’.
Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща брояча в работен режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за въвеждане на парола – започва да мига най-левия разряд.
Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от 0 до 9. Желаната се потвърждава с бутона ‘SELECT’.
След потвърждаване и на последната цифра, при вярно въведена парола се преминава към редактиране на параметрите.
При грешна парола на дисплея се изобразява ‘ERR_6’ и след три секунди брояча преминава в работен режим.
/ Виж Диаграма – Достъп до меню за промяна на параметрите/

Промяна на параметрите

Параметрите се променят със следните бутони
– бутон ‘MODE’ избира следващ параметър;
– бутон ‘SELECT’ избира текущ параметър за редактиране /опции/;
– бутон ‘RESET’ редактира избрания параметър.
Ако не е избран параметър за редактиране, бутон ‘RESET’ служи за директен изход от менюто като на дисплея се появява ‘SAVE’. Потвърждава се със бутон ‘SELECT’. С бутон ‘RESET’ се избира ‘YES/NO’. Потвърждава се с бутон ‘MODE’. След изход от менюто на дисплея се появява надпис ‘RDY’. Повторно потвърждение с бутон ‘MODE’ или изтичане на 3 сек. установяват брояча в работен режим.
/ Виж Диаграма – Меню за промяна на параметрите/

Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, брояча автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.

Описание на достъпните параметри за промяна

‘FRЕSЕT’ – Factory RЕSЕT – зарежда или не заводски настройки. Опции: YES/NO ;
‘MODЕ_x’ – work MODЕ – избира работен режим. Опции: [1 .. 4];
‘DIR_1’ – DIRection – задава посока на броене. Опции: FORWard/BACKward;
‘EDGЕ_1 – EDGе – задава преден/заден фронт по който да се брои. Опции: RISE/FALL ;
‘FILT_1’ – input FILTer – входен филтър. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен. Опции: [0 .. 200] ms.;
‘DIV_1’ – input DIVider – входен делител. Опции: [1 .. 59999];
‘MULT_1’ – input MULTiplier – входен множител. Опции:[0,0001 .. 99,9999];
‘DPNT_1’ – Decimal PoiNT – десетична точка. Опции: без или след всеки разряд;
‘INTYPE’ – INput TYPE – задава типът на входовете. Опции: PNP/NPN;
‘OUT_1′ – OUTput type – задава състоянието на изход 1. Опции: NO/NC – нормално отворен/нормално затворен;
‘OUT_2’ – OUTput type – задава състоянието на изход 2. Опции: NO/NC – нормално отворен/нормално затворен;
‘PULS_1’ – PULS – продължителност на изходния импулс на Изход1, при достигане на Граница 1. Опции [0,1 .. 19,9] sec. При ‘0’ изхода остава постоянно задействан;
‘PULS_2’ – PULS – продължителност на изходния импулс на Изход 2, при достигане на Граница 2. Опции [0,1 .. 19,9] sec. При ‘0’ изхода остава постоянно задействан;
‘CLR_1′ – CLeaR counter – задава кога да се нулира брояча. Опции: NO_CLR – NО_CLеаR – не нулира,
LIMES1 – при достигане на граница 1,
LIMES2 – при достигане на граница 2,
RELAY1 – при изтичане на времето на импулса на изход 1,
RELAY2 – при изтичане на времето на импулса на изход 2;
’ON_RST’ – ON ‘ReSeT’ – указва нулирането от бутон ‘RESET’. Опции:
CLR_1 – нулира брояча,
NONE – не нулира – изключен;
’ON_IN3′ – ON ‘Input 3’ – указва нулирането от вход 3. Опции:
CLR_1 – нулира брояча,
NONE – не нулира – изключен;
ENCODR’ – ENCODeR type – указва кои входове (брочяни или енкодерни) да се използват като енкодерен вход. Опции SOFTware/HARDware. Параметърът е достъпен само ако е монтиран
допълнителен хардуерен енкодерен модул.
‘RS-485’ – RS-485 интерфеис – разрешава/забранява комуникациите. Опции: ENABLEd/DISABLEed.
Параметърът е достъпен само ако е монтиран интерфейсен модул.
‘BAUD’ – BAUDrate – задава скороста на интерфейса. Опции: 4800/9600/19200/38400. Параметърът е достъпен само ако е монтиран интерфейсен модул.
‘ADDR’ – device ADDRess – задава мрежов адрес на устройството. Опции: 1 – 98. Параметърът е достъпен само ако е монтиран интерфейсен модул.
’SAVE_?’ – SAVE – указва дали да се запишат параметрите при изход от менюто. Опции: YES/NO.

ДИАГРАМА
Промяна на границата

Програмируем брояч STS - 211 - 06

ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS - 211 - 06

ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Програмируем брояч STS - 211 - 06
Програмируем брояч STS - 211 - 06

Габаритни размери

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Допустими минимални разстояния между съседни уреди

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Схеми на свързване

1. Стандартни цифрови входове

Програмируем брояч STS - 211 - 06

2. Фото – растерен преобразувател.
– Фото – растерен преобразувател към цифрови входове.

Програмируем брояч STS - 211 - 06

– Фото – растерен преобразувател към специализирани входове.

Програмируем брояч STS - 211 - 06

3. Интерфейс RS-485.

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Rt се свързва само ако устройството е крайно по линията.

Таблица с използвани символи

Програмируем брояч STS - 211 - 06

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.