photoelectric diffusive sensor ODD53
Оптични датчици за следене на маркер в кутия ODM50-51
март 12, 2019
photoelectric sensor for labels ODS551CL
Оптичен датчик за следене на етикети ODS551
март 12, 2019

Оптичен датчик за следене на етикети ODST88

Устройството представлява датчик за следене наличието на прозрачен или непрозрачен маркер или етикет върху прозрачна или полупрозрачна основа.Електрическото свързване позволява избор на типа /PNP или NPN/ и избор на фукцията на изхода / NO/NC /. Активното състояние на изхода се индицира от светодиода ‘О’, а евентуално претоварване – от светодиода ‘S’. Наличието на барграф за нивото на сигнала и функционалните бутони, улесняват настройката.

 

Технически параметри и схеми на свързване

Устройството представлява датчик за следене наличието на прозрачен или непрозрачен маркер или етикет върху прозрачна или полупрозрачна основа.Електрическото свързване позволява избор на типа /PNP или NPN/ и избор на фукцията на изхода / NO/NC /. Активното състояние на изхода се индицира от светодиода ‘О’, а евентуално претоварване – от светодиода ‘S’. Наличието на барграф за нивото на сигнала и функционалните бутони, улесняват настройката.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,1A;
Време за първоначално установяване: < 1 секунда;
Изход: транзисторен / PNP/NPN – от схемата на свързване/, оптично
изолиран, със защита от претоварване и обратно включване;
/функцията NO/NC се определя от схемата на свързване/
Максимално приложено напрежение на изхода: +30Vdc;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
Максимален изходен ток: 0,1А;
Максимална честота на превключване: 500Hz;
Минимална широчина на етиката: 10mm;
Минимално разстояние между етикети: 2,5mm;
Максимална скорост на лентата: 200m/min.;
Дълбочина на шлица: 54mm;
Широчина на шлица: 2mm;
Център на чувствителна зона: на 14mm от началото на корпуса;
Индикация: светодиодна:
– ‘T’ /’teach’/ – жълт светодиод – режим ‘обучение’, функционален;
– ‘S’ /’status’/ – червен светодиод – претоварен изход, функционален;
– ‘О’ /’output’/ – зелен светодиод – активен изход, функционален;
– ‘L’ /’level’/ – барграф – ниво на сигнала;
Бутони: 2 – за настройка на датчика;
Електрическо присъединяване: куплунг М12 – 4 пина;
/куплунг М8 – 4 пина*/
Механично присъединяване: 2 проходни отвора Ф4,2*;
Габарити: 32 х 75 х 24 mm;
Материал: алуминий, полиестер;
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP40;
Условия на съхранение:
– температура – -20 .. +80°С
– влажност – 0 .. 85% RH

* – при заявка.

Aвтоматична настройка /препоръчително!/

По време на настройка, датчика и лентата с етикети трябва да са в покой!
Оптичен постоянотоков шлицов датчик за етикети1. Лентата с етикети се позиционира на процеп между етикети – Фиг.1, като се съобрази с маркерите на лицевия панел.
2. Натиска се и се задържа бутон , за повече от 3 секунди – светва светодиод ‘Т ‘ /жълт/ – датчика е в режим на настойка. При отпускане на бутона, светодиода започва да мига – започва автоматичо обучение на датчика. Нивото на сигнала индициран на барграфа ‘L’ нараства. Изчаква се изгасването на светодиод ‘Т’.
3. Лентата с етикети се позиционира на етикет – Фиг.2.
4. Натиска се бутон . Светва светодиод ‘Т’. При отпускане на бутона, светодиода започва да мига.
Със загасване на светодиод ‘Т’, автоматичната настройка е завършена.
При недостатъчно ниво на сигнала на процепа /след стъпка 2/ или при недостатъчна разлика между сигналите процеп-етикет /след стъпка 4/ барграфа започва да мига – идицира грешка.
Изход от това състояние става с ново /коректно/ обучение или с изключване на захранването.

Ръчна промяна на границите на превключване /извършва се от специалист!/

В този режим, датчика дава възможност за ръчна промяна на автоматично изчислените граници на включване и изключване, определящи хистерезиса.
Това се налага само в случаите, когато не може да се направи автоматична настройка за конкретен вид етикет.
Достъпа до ръчна настройка се осъществява чрез натискане и задържане за повече от 3 секунди на бутоните /едновременно!/ до светването на светодиодите ‘S’ и ‘О’. Отпускат се бутоните – остава да свети светодиод ‘S’ – промяна горна граница.
Промяната става на стъпки /16 за целия обхват!/ с натискане на бутоните и . Всяко натискане на бутон се индицира със загасване на светодиод ‘S’ и води до промяна на границата със 1 стъпка. Промяната се индицира на барграфа. Достигането на крайни гранични стойности /горна максимална или долна – вече зададена/ се индицира със премигване на светодиода ‘S’. В това положение, промяна може да се извършва само в другата посока.
Достъп до промяна на долна граница се осъществява чрез натискане и задържане на бутоните и до светване на светодиода ‘О’. Отпускат се бутоните – остава да свети светодиод ‘Т’ – промяна долна граница.
Промяната става на стъпки с натискане на бутоните и . Всяко натискане на бутон се индицира със загасване на светодиод ‘Т’ и води до промяна на границата със 1 стъпка. Промяната се индицира на барграфа. Достигането на крайни гранични стойности /долна минимална или горна – вече зададена/ се индицира със премигване на светодиода ‘Т’. В това положение, промяна може да се извършва само в другата посока.
При всяко следващо натискане на бутоните и , се получава достъп за промяна на предишна граница.
Изход от режим настройка става с натискане и задържане на бутоните и /за повече от 3 секунди/ до светване и изгасване на светодиода ‘О’. При отпускане на бутоните се извършва запис на промените. Индицира се със премигване на светодиода ‘Т’.

Габаритни и присъдинителни размери

Оптичен постоянотоков шлицов датчик за етикети

Варианти на свързване

Оптичен постоянотоков шлицов датчик за етикети