photoelectric sensor for labels ODS551CL
Оптичен датчик за следене на етикети ODS551
март 12, 2019
electronic timers STS103
Електронен таймер за време STS103
март 12, 2019

Електронен таймер за време STS102-04

Електронното реле за време е микропроцесорно устройство, позволяващо работа с един или два периода от време, енергонезависима памет и релеен изход.Програмирането се извършва от клавиатурата на лицевия панел. Възможно е външно управление.

Електронното реле за време е микропроцесорно устройство, позволяващо работа с един или два периода от време, енергонезависима памет и релеен изход.Програмирането се извършва от клавиатурата на лицевия панел. Възможно е външно управление.

Функционални възможности:

– закъснение при включване
– закъснение при изключване
– еднократен импулс
– генераторен режим
– сумиране на двата периода за закъснение до 20 часа

Обхват на времезакъснение:

от 0.2 секунди до 9 часа 59 минути 59.9 секунди
Грешка: < 0.025 %

Вход:
Автоматично задействане след подаване на захранване
NPN транзистор или NO механичен контакт мeжду 6 и 7 клема

Изход:
Релеен – 5A / 2 x ( NO + NC )

Индикация:
4 – разрядна цифрова индикация
Часове – Минути – Секунди
Реле – червен светодиод

Захранване:
24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A

Габарити: 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване: 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен обхват: 0° – 50° C
Степен на защита: IP 40 за панела
IP 20 за куплунга

Програмиране

След включване на захранващото напрежение и светването на индикацията се натиска еднократно бутон MODE. В най-левия сегмент се появява буква А – настройка на първия период от време. Началното състояние на релето: включено („On“) или изключено („OFF“) се избира с бутон RESET. Натискането на бутон SELECT превключва настройка на времето, като обхватите
са секунди и десети (SS.D) и часове и минути (H.MM), и се индицира от съответните светодиоди. Мигащата цифра се настройва с бутон RESET. Следващото натискане на бутон SELECT дава възможност за избор за край напериода „End“ или продължение с другия период „CO“-continue. Повторното натискане на бутон MODE включва режим на програмиране на втория
период от време ( буква „B“) по описания начин.

Електронно реле за време STS - 102

Третото натискане на бутон MODE превключва в режим готовност „ReaDY“. Времерелето се стартира с бутон RESET, при включване на захранващото напрежение, или чрез кратковременно свързване накъсо на 6 и 7 клема от куплунга.

Електронно реле за време STS - 102

Габаритни размери и схема на свързване

Електронно реле за време STS - 102

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :

Захранващо напрежение: 24 V АС/DС 50/60Hz
Комутационна възможност: 5А/250Vdc или 1250 VАас,cosφ=1
Механична устойчивост: 20х100³ цикъла
Електрическа устойчивост: 1х100³ цикъла
Съпротивление на изолацията: >10МΩ при 1000V
Температура на експлоатация; 0…+55 °С
Влажност: (RH) 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела: IP40
Виброустойчивост: 10…55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса: поливинилхлорид, PVC