electronic timer STS101
Електронен таймер за време STS101-600
март 12, 2019
photorelay STS 104
Фотореле STS 104
март 12, 2019

Електронен таймер/брояч STS 405

Таймер и брояч STS – 405 e микропроцесорно устройство, което може да работи като 4-цифрен програмируем брояч с множество входни и изходни режими или 4-цифрен таймер с множество времеви диапазони и изходни режими, а така също и като 8-цифрен брояч-тотализатор който брои постъпващите входни импулси. Устройството има входен прескелър (множител/делител) за функция брояч, входни филтри за двете функции и банка със зададени гранични стойности, като се избира кои да са активни. При достигане на гранична стойност, съответно реагира един от двата изхода, които могат да бъдат релейни или оптронни.

Предназначение

  Таймер и брояч STS – 405 e микропроцесорно устройство, което може да работи като 4-цифрен програмируем брояч с множество входни и изходни режими или 4-цифрен таймер с множество времеви диапазони и изходни режими, а така също и като 8-цифрен брояч-тотализатор който брои постъпващите входни импулси. Устройството има входен прескелър (множител/делител) за функция брояч, входни филтри за двете функции и банка със зададени гранични стойности, като се избира кои да са активни. При достигане на гранична стойност, съответно реагира един от двата изхода, които могат да бъдат релейни или оптронни.

Технически данни
Захранване:
– захранващо напрежение – 90 – 230Vac или 24Vac/dc – по заявка;
– консумирана мощност – < 2VA.
Индикация:
– дисплей от седем сегментни индикатори:
PV: 4 червени цифри 9mm;
SV: 4 червени цифри 7mm;
– индикация изходи и режими:
– 4 червени светодиода (C, O1, O2, T);
– 3 зелени светодиода (H, M, S);
Енергонезависима памет:
– EEPROM
Брояч:
– максимална скорост на броене: 5kHz.
– обхват на текущия брояч: -999 – 9999.
– входни режими: up rising edge, up falling edge, down rising edge, down
falling edge, up/down 1, 2, 3.
– изходни режими: режим брояч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Таймер:
– времеви интервали: 0,000 – 9,999s, 0,00 – 99,99s, 0,0 – 999,9s, 0 – 9999s,
0 min 00 s – 99 min 59 s, 0,0 – 999,9 min, 0 h 00 min – 99 h 59 min, 0,0 – 999,9 h,
0 – 9999h.
– режим на таймера: up, down.
– изходни режими: режим таймер 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Входове:
– три цифрови NPN или PNP (до 5кHz), избира се в менюто.
– за брояч: 1 – INP1, 2 – INP2, 3 – Reset.
– за таймер: 1 – Start, 2 – Gate, 3 – Reset.
– продължителност на входния сигнал INP1: 0,1 – 999,9 ms, задава се.
– продължителност на входния сигнал Start: 1ms или 20ms, избира се.

Изходи:
– 24V dc – max. изходен ток – 250mA;
– два релейни – NO+NC 5A/250VAC или оптронни – 0,1А/30V.
Интерфейс:
RS485 – двупроводен
Присъединяване: винтови клеми – разглобяеми.
Габарити: 36х72х80 (95).
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50 С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
– на панела – IP 04;
– на клемите – IP 02.
Условия на съхранение:
– температура – -10 .. +60 С

Легенда наименование

Таймер / брояч STS - 405

Електрическо свързване

Таймер / брояч STS - 405

Габаритни размери

Таймер / брояч STS - 405

Режими

Таймер / брояч STS - 405
Mode key: При натискане на този бутон за повече от 3сек., се влиза в меню: „Initial setting level”. При кратко натискане се преминава на следващия параметър в текущото меню, като се запомня предходния.
Shift key: При натискане на този бутон за повече от 3сек., се влиза в меню: „Adjustment level”. При кратко натискане се преминава на следващата цифра (от дясно на ляво), при промяна стойността на параметър в текущото меню или последователно се променят (редуват) стойностите на параметъра.
Up key: При натискане на този бутон за повече от 3сек., се влиза в меню: „Function setting level”. При кратко натискане се увеличава с едно текущата стойност на цифрата (0 – 9), която се променя в момента.
Clear key: При натискане на този бутон за повече от 3сек., се влиза в меню: „Communications setting level”. При кратко натискане на този бутон в режим на програмиране се нулира текущата стойност на параметъра, който се променя в момента. При кратко натискане в работен режим се нулира показанието на „Present value display”, а при „Total count” и на „Set value display”

Меню: Initial setting level

Таймер / брояч STS - 405

Таймер / брояч STS - 405

Меню: Adjustment level

Таймер / брояч STS - 405

Изходни режими при функция таймер

Таймер / брояч STS - 405
Изходен импулс за режим 1 и 2:
Продължителност на изходния импулс, когато зададената стойност е равна на 0s.

.Таймер / брояч STS - 405

Продължителност на изходния импулс, когато зададената стойност е по-голяма от 0s.

Времето през което е включен изхода (ON time ), трябва да е по-малко от зададената гранична стойност (Set value).

Входни режими при функция брояч

Таймер / брояч STS - 405

Изходни режими при функция брояч

Таймер / брояч STS - 405

Изходни режими при функция брояч

Таймер / брояч STS - 405
Пример: Използване на STS – 405 като брояч.

– Input mode (входен режим): UP (Increment) mode.
– Output mode (изходен режим): Count mode 1.
– Output time relay1 (изходен импулс реле 1): 3,00s.
– Output time relay2 (изходен импулс реле 2): 3,00s.
– Input filter Signal width count input (входен филтър): 0,1ms.
– Decimal point position (десетична точка): 0000.
– Prescale value (входен прескелър): 1,000.

Таймер / брояч STS - 405

Пример: Използване на STS – 405 като таймер.

– Time range (времеви диапазон): 0,00 – 99,99 s.
– Timer mode (режим на таймера): Up (на увеличение).
– Output mode (изходен режим): Timer mode 1.
– Output time relay1 (изходен импулс реле 1): 3,00s.
– Input filter signal width Start input (входен филтър): 20 ms.

Таймер / брояч STS - 405
Когато някой от бутоните се задържи без прекъсване за повече от три секунди, се преминава от работен режим в режим промяна на параметрите в текущото меню. След като на дисплея се изпише PASS –-, с Mode се преминава към въвеждане на паролата за достъп, а с Clear се връща в работен режим без нулиране на текущото показание. С помощта на бутоните се въвежда паролата, последователно от дясно на ляво. С бутон Up се увеличава с едно цифрата, която се променя в момента. С бутон Shift се преминава на следващата цифра в ляво. С бутон Clear се нулира въведената до тук парола и се преминава към ново въвеждане на паролата. След като се въведат и четирите цифри на паролата, тя се подтвърждава с бутон Mode и ако тя е вярна се влиза в менютата. Парола за достъп 1234. В зависимост от това, с кой бутон се излиза от работен режим и се преминава към въвеждане на паролата, се преминава към менютата както следва:
– MODE: Initial setting level,
– SHIFT: Adjustment level,
– UP: Function setting level,
– CLEAR: Communications setting level.
При грешна парола на дисплея се изписва PASS ERR. Ако се натисне бутон Mode се преминава към повторно въвеждане на паролата, а при натискане на Clear се връща в работен режим.
Меню – Initial setting level:
– Избор на работна функция – таймер или брояч.
– Избор на входен режим при функция брояч – виж диаграмите входни режими при функция брояч.
– Избор на времеви диапазон при фунция таймер – виж диапазоните описани в менюто Initial setting level.
– Режим на таймера при функция таймер – режим на увеличаване/намаляване.
– Избор на изходен режим при функция брояч – виж диаграмите изходни режими при функция брояч.
– Избор на изходен режим при функция таймер -виж диаграмите изходни режими при функция таймер.
– Продължителност на изходния импулс за изход 1 при функция таумер (работни режими 1 и 2) и функция брояч – задава се от 0,00 до 99,99 секунди. При 0,00 изхода само сменя състоянието си.
– Продължителност на изходния импулс за изход 2 при функция брояч – задава се от 0,00 до 99,99 секунди. При 0,00 изхода само сменя състоянието си.
– Входен филтър, продължителност на входния сигнал на броячния вход за входни режими up rising edge, up falling edge, down rising edge, down falling edge – задава се от 0,001 до 999,9 милисекунди.
– Входен филтър, продължителност на входния сигнал Start при функция таймер – избира се между 1 и 20 милисекунди.
– Позиция на десетичната точка на дисплея с текущата стойност при функция брояч – избира се между 0/ 0,0/ 0,00/ 0,000.
– Входен прескелър (от 0,001 до 9,999) за функция брояч.Меню – Adjustment level:
– Зададена стойност 1 в банка 1 (граница 1, банка 1) при функция брояч.
– Зададена стойност 2 в банка 1 (граница 2, банка 1) при функция брояч.
Зададената стойност за граница 2 трябва да е по-голяма от стойността за граница1
– Четири банки с по две граници, когато е избрано използване на SV – банка.
– Избор на банка, кои граници да са активни в работен режим.
– Зададена стойност, банка 1 (граница) при функция таймер.
– Четири банки с гранични стойности, когато е избрано използване на SV – банка.
– Избор на банка, коя граница да е активна в работен режим.
– Време през което е включен изхода, при работен режим 6 за таймер.Меню – Function setting level:
– Tип на входовете – избира се между PNP / NPN.
– Използване на SV – банка, вкл./изкл. на банка с въведени гранични стойности.
– Вкл./изкл. на брояч-тотализатор при функция брояч.
– Време за автоматично връщане в работен режим, ако не се натискат бутоните – задава се от 0 до 99 секунди. При 0 секунди тази функция е изключена.Меню – Communications setting level:
– Вкл./изкл. на комуникационнен режим.
– Комуникационнен номер на устройството.
– Бодова скорост.